O Nas

    Firma STALBET Kędzierzyn-Koźle jest młodym i dynamicznie rozwijającym się biurem na rynku Opolskim.  Nasza firma spec­jal­izu­je się w pro­jek­towa­niu architektonicznym i konstrukcyjnym oraz w prowadzeniu nadzorów budowlanych. Kadra zarządzająca to młodzi  zdolni inżynierowie, architektury i konstrukcji z bogatym doświadczeniem zawodowym. W naszej pracy zawodowej wykorzystujemy zarówno wiedzę zdobytą przez wiele pokoleń inżynierów budownictwa, jak i  nowoczesne technologie komputerowe. Takie podejście pozwala nam pode­j­mować się wszel­kich wyzwań w zakresie inżynierii lądowej.

      Uczest­niczymy czyn­nie na każdym etapie prac pro­jek­towych poczy­na­jąc od kon­cepcji architektoniczno-budowlanej, pro­jektu budowlanego, prze­tar­gowego, wykon­aw­czego, kończąc na pro­jek­cie warsz­ta­towym kon­strukcji. W trak­cie prowadzenia prac budowlanych kadra inżynier­ska wykon­awcy posi­ada stały kon­takt z naszym biurem co zapew­nia bieżącą koor­dy­nację pro­cesu budowlanego. Dodatkowo w przy­padku pojaw­ienia się propozy­cji opra­cow­a­nia rozwiązań zami­en­nych na etapie prac budowlanych, służymy pomocą tech­niczną oraz opra­cowu­jemy niezbędną doku­men­tację techniczną. Podczas trwania procesu budowlanego pełnimy nadzór autorski. W zakres naszej działalności wchodzi również świadczenie usług jako Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz  nadzór budowlany w postaci kierownika budowy. Zarówno Inspektor nadzoru inwestorskiego jak i Kierownik budowy musza posiadać umiejętność posługiwania się prawem budowlanym aby doprowadzić wszystkie roboty bezproblemowo do końca i uzyskać pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Nasze motto to :

 

  • Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.Michał Anioł
  • Ten, kto kocha praktykę bez teorii jest jak żeglarz bez steru i kompasu,który nigdy nie wie dokąd dotrze.Leonardo da Vinci
  • Jeśli nie chcesz być zapomnianym szybko po śmierci, albo zaraz pisz rzeczy warte przeczytania, albo czyń rzeczy warte opisania.Benjamin Franklin 
  • Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.Jan Paweł II