Obowiązki Inwestora

  • ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH

     Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub zgłoszenie przebudowy, organowi nadzoru budowlanego oraz Projektantowi w przypadku sprawowania nadzór autorskiego nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

  • Oświadczenie Kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu BIOZ oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa wraz z podaniem numeru decyzji uprawnień budowlanych w danej specjalizacji.
  • W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa wraz z podaniem numeru decyzji uprawnień budowlanych w danej specjalizacji.
  • Informacje zawierająca dane dotyczące planu BIOZ zamieszczone w ogłoszeniu, które Kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie 

Więcej o rozpoczęciu robót : www.biznes.gov.pl

  • ZAKOŃCZENIE BUDOWY

   Do  użytkowania obiektu budowlanego na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli  organ  ten  w  terminie  14 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia  nie  zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku, gdy do użytkowania obiektu budowlanego jest potrzebna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestor jest obowiązany złożyć wniosek do właściwego organu nadzoru budowlanego. Wniosek stanowi wezwanie organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli w terminie 21 dni od dnia doręczenia dokumentów. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia Inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku.

Więcej o zawiadomieniu o zakończeniu budowy : www.biznes.gov.pl 
Więcej o decyzji pozwoleniu na użytkowanie  : www.biznes.gov.pl