Kierownik Budowy

     Kierownik budowy to jedna z pierwszych osób jaką zobowiązany jest zatrudnić Inwestor przez podjęciem realizacji planu budowy. Osoba taka powinna mieć odpowiednie kwalifikacje w specjalność konstrukcyjno – budowlanej. Kierownik budowy odpowiada za całokształt prac realizowanych w miejscu inwestycji. Podlega on jedynie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a jeśli takiego nie ma Inwestorowi. Projektant obiektu również ma prawo wydawać polecenia Kierownikowi budowy dokonując odpowiednie wpisy do dziennika budowy. Jako Kierownik budowy odpowiadam za wszystkie zdarzenia, które mają miejsce na placu budowy zgodnie z art. 22 Prawa Budowlanego. Moja praca zaczyna się praktycznie od początku inwestycji, gdyż odpowiedzialny jestem między innymi za:
  • pełnienie obowiązków Kierownika Budowy zgodnie z wymogami polskiego prawa
  • kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie
  • prowadzenie dokumentacji budowy
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
  • prawidłową realizację robót budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem i wiedzą techniczną
  • kontrola i odbiór poszczególnych etapów budowy zwłaszcza robót ulegających zakryciu
  • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy
  • uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu

   Jako Kierownik Budowy przygotowuję także niezbędną dokumentację powykonawczą budynku, która wymagana jest przy zgłaszaniu obiektu do odbioru oraz uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie. Nasza podstawowa oferta jako Kierownik Budowy obejmuje odbiory tylko elementów związanych z bezpieczeństwem budynku tj. tylko elementy konstrukcji lub zgodnie z wolą inwestora odbiory robót niekonstrukcyjnych, wykończeniowych w takim przypadku ilości wizyt na budowie zdecydowanie wzrasta.