Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

    W świetle prawa budowlanego właściwy organ wydający pozwolenie na budowę nakłada na Inwestora obowiązek  ustanowienia  Inspektora  nadzoru  a w  niektórych przypadkach  zapewniania  nadzoru autorskiego. W przypadku braku takiego obowiązku, Inwestor z własnej inicjatywy może powołać Inspektora nadzoru inwestorskiego lub powołać Projektanta obiektu do sprawowania nadzoru autorskiego.  

      Inspektor nadzoru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane reprezentuje inwestora na placu budowy. Odpowiada za prawidłową realizacje obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę. Dba o terminową realizację procesu budowlanego oraz pełni nadzór nad wykonawcą. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty budowlane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz wydawać polecenia Kierownikowi budowyW przypadku dużego stopnia skomplikowania obiektu istnieje możliwość ustanowienia Inspektorów branżowych takich jak:

 • Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
 • Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych
 • Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

W takim przypadku Inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

Nadzór inwestorski obejmuje:

 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami i wiedzą techniczną
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie
 • Kontrola jakości wbudowywanych materiałów i postępu prac budowlanych
 • kontrola i odbiór poszczególnych etapów budowy zwłaszcza robót ulegających zakryciu
 • Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu

       Specjaliści zaangażowani bezpośrednio w realizację zadań objętych nadzorem inwestorskim, posiadają stosowne uprawnienia branżowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, poparte wieloletnim doświadczeniem.