Nadzory Budowlane

OFERTA – NADZORY BUDOWLANE:

 • INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  

    W świetle prawa budowlanego właściwy organ wydający pozwolenie na budowę nakłada na Inwestora obowiązek  ustanowienia  Inspektora  nadzoru  a w  niektórych przypadkach  zapewniania  nadzoru autorskiego. W przypadku braku takiego obowiązku, Inwestor z własnej inicjatywy może powołać Inspektora nadzoru inwestorskiego lub powołać Projektanta obiektu do sprawowania nadzoru autorskiego.  

      Inspektor nadzoru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane reprezentuje inwestora na placu budowy. Odpowiada za prawidłową realizacje obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę. Dba o terminową realizację procesu budowlanego oraz pełni nadzór nad wykonawcą. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty budowlane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz wydawać polecenia Kierownikowi budowy. W przypadku dużego stopnia skomplikowania obiektu istnieje możliwość ustanowienia Inspektorów branżowych takich jak:

 • Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
 • Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych
 • Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

W takim przypadku Inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

Nadzór inwestorski obejmuje:

 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami i wiedzą techniczną
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie
 • Kontrola jakości wbudowywanych materiałów i postępu prac budowlanych
 • kontrola i odbiór poszczególnych etapów budowy zwłaszcza robót ulegających zakryciu
 • Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu     Specjaliści zaangażowani bezpośrednio w realizację zadań objętych nadzorem inwestorskim, posiadają stosowne uprawnienia branżowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, poparte wieloletnim doświadczeniem.
 • KIEROWNIK BUDOWY

     Kierownik budowy to jedna z pierwszych osób jaką zobowiązany jest zatrudnić Inwestor przez podjęciem realizacji planu budowy. Osoba taka powinna mieć odpowiednie kwalifikacje w specjalność konstrukcyjno – budowlanej. Kierownik budowy odpowiada za całokształt prac realizowanych w miejscu inwestycji. Podlega on jedynie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a jeśli takiego nie ma Inwestorowi. Projektant obiektu również ma prawo wydawać polecenia Kierownikowi budowy dokonując odpowiednie wpisy do dziennika budowy. Jako Kierownik budowy odpowiadam za wszystkie zdarzenia, które mają miejsce na placu budowy zgodnie z art. 22 Prawa Budowlanego. Moja praca zaczyna się praktycznie od początku inwestycji, gdyż odpowiedzialny jestem między innymi za:

 • pełnienie obowiązków Kierownika Budowy zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
 • prawidłową realizację robót budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem i wiedzą techniczną
 • kontrola i odbiór poszczególnych etapów budowy zwłaszcza robót ulegających zakryciu
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy
 • uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu

   Jako Kierownik Budowy przygotowuję także niezbędną dokumentację powykonawczą budynku, która wymagana jest przy zgłaszaniu obiektu do odbioru oraz uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie. Nasza podstawowa oferta jako Kierownik Budowy obejmuje odbiory tylko elementów związanych z bezpieczeństwem budynku tj. tylko elementy konstrukcji lub zgodnie z wolą inwestora odbiory robót niekonstrukcyjnych, wykończeniowych w takim przypadku ilości wizyt na budowie zdecydowanie wzrasta.  

 • OBOWIĄZKI INWESTORA
  • ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH

     Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub zgłoszenie przebudowy, organowi nadzoru budowlanego oraz Projektantowi w przypadku sprawowania nadzór autorskiego nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

 • Oświadczenie Kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu BIOZ oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa wraz z podaniem numeru decyzji uprawnień budowlanych w danej specjalizacji.
 • W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa wraz z podaniem numeru decyzji uprawnień budowlanych w danej specjalizacji.
 • Informacje zawierająca dane dotyczące planu BIOZ zamieszczone w ogłoszeniu, które Kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie 

Więcej o rozpoczęciu robót : www.biznes.gov.pl

 • ZAKOŃCZENIE BUDOWY

   Do  użytkowania obiektu budowlanego na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli  organ  ten  w  terminie  14 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia  nie  zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku, gdy do użytkowania obiektu budowlanego jest potrzebna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestor jest obowiązany złożyć wniosek do właściwego organu nadzoru budowlanego. Wniosek stanowi wezwanie organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli w terminie 21 dni od dnia doręczenia dokumentów. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia Inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku.

Więcej o zawiadomieniu o zakończeniu budowy : www.biznes.gov.pl 
Więcej o decyzji pozwoleniu na użytkowanie  : www.biznes.gov.pl